Østre Strandgate 5, 4610 Kristiansand S

0123 - 456789

PictoryTale 

We augment your world!

PictoryTale

PictoryTale is providing a mobile publishing platform for both geo-specific and non-geo specific augmented reality content. 


PictoryTale is also providing easy-to-use tools to create stories, connecting real and virtual elements, displaying  geo-tagged content. Our solution offers unique ways for marketers to interact with consumers.

The Company

PictoryTale AS. is a Norwegian company, registered with the Norwegian Register of Business Enterprises.

 

News

Telenor Norway launches
Scandinavia’s largest 5G pilot

(Elverum, 26 September 2019) Telenor today opened Scandinavia's largest 5G pilot in the

municipality of Elverum. The event marks an important milestone that will help accelerate

digitalization in Norway. Telenor is Norway's first operator to integrate 5G into its mobile network.


“This is an important day for both the residents of Elverum and for us at Telenor. With the launch of

Scandinavia’s largest 5G pilot, we have reached a new milestone and strengthened our commitment

to 5G. The fortunate residents of Elverum have exciting times ahead of them, reaping the benefits of

what the mobile technology of the future has to offer,” says Petter-Børre Furberg, CEO of Telenor

Norway.


Scandinavia’s largest 5G pilot

In the 5G pilot, Ericsson contributes with both 5G network equipment and deployment.


“The success of this 5G pilot signals great things in store not just for Elverum but for Norway as a

whole. The benefits of 5G’s high speeds, low latency, and superior reliability will make a real

difference. Ericsson is leading the way in 5G in Europe, so we are pleased to work with partners such

as Telenor to ensure that their customers in turn also benefit from that leadership and expertise,”

says Jenny Lindqvist, Head of Northern & Central Europe, Ericsson.


The pilot in Elverum is the most comprehensive 5G project run by Telenor, and also the largest 5G

pilot in Scandinavia as of today. More than 50 pilot customers in the municipality will be connected

to the super network of the future. They will get to test 5G on mobile handsets, 5G via broadband

and TV, as well as smart home solutions.


"We are proud that Elverum is home to Scandinavia’s largest 5G pilot, and we are delighted about

the opportunities that are now made available to the town’s residents. This is the start of an

adventurous journey, signalling exciting times for both businesses and residents in Elverum,” says

Erik Hanstad, Mayor of Elverum.


The first operator in Norway to integrate 5G into its mobile network

As part of the Elverum pilot, Telenor is the first operator in Norway to integrate 5G into its mobile

network. This means that anyone with access to a 5G mobile phone will soon be able to use the

super network of the future in Elverum.


“This is a historic milestone that we are particularly proud of. During the past year, we have been

testing and experimenting with 5G. We are now taking the technological development to the next

level. In addition to inviting a number of pilot users, we will also enable other residents of Elverum to

test, experiment and explore the super network of the future together with us,” says Furberg.


A virtual future?

At the 5G launch in Elverum, several exciting applications were featured, including Norway’s first

video call via 5G. The technology company PictoryTale, which has developed a publication platform

for Augmented Reality (AR) was also present and demonstrated how 5G opens up new opportunities

within AR.


“The extreme capacity boost provided by 5G is a game changer for a number of technologies,

including AR. Social media is already an important part of our lives. 5G will revolutionize its use,

making it an even more integrated part of our lives. Sports events, concerts, shopping, meeting,

activities and much more will give you as a user, an experience that you would never have imagined

possible prior to 5G. We have exciting times ahead of us,” says Håkon Gundersen, CEO of PictoryTale.


Telenor’s commitment to 5G continues

Telenor’s commitment to 5G continues at a high pace with expansions to the network planned in

several locations in Norway. This autumn alone, the development of several new 5G pilots is well

under its way.


“We have major ambitions for 5G and the work continues. Now that the super network of the future

is up and running in Kongsberg and Elverum, it’s important to gain experience. Our aim is to learn as

much as we possibly can before we launch 5G for commercial use in 2020. That is why we will start

developing 5G at a total of ten locations this autumn, Furberg says, before adding:


“In the long run, 5G will also function as a good replacement product for those of our customers who

currently receive broadband and telephony via the copper network.”


During the year, Telenor will test 5G in these locations:

1. Elverum

2. Fornebu

3. Trondheim

4. Bodø (selected base stations)

5. Oslo (selected base stations)

6. Askvoll

7. Svalbard

8. Kvitfjell

9. Herøya

10. Frøya

Åpner Skandinavias største 5G-pilot i Elverum

(Elverum, 26. september 2019) Telenor åpnet onsdag Skandinavias største 5G-pilot i Elverum.

Begivenheten markerer en viktig milepæl i den digitale utviklingen av Norge. Telenor er Norges

første operatør som har flyttet 5G inn i mobilnettet.


– Dette er en stor dag både for innbyggerne i Elverum og oss i Telenor. Ved å åpne Skandinavias

største 5G-pilot har vi nådd en ny milepæl og styrket satsingen på 5G. De heldige innbyggerne i

Elverum går nå en spennende tid i møte. I tiden fremover vil de kunne nyte godt av fremtidens

supernett, som vil åpne opp for helt nye muligheter, sier Petter-Børre Furberg, administrerende

direktør i Telenor Norge.


Skandinavias største 5G-pilot


I 5G-piloten er det Ericsson som både bidrar med 5G-utstyr og teknisk installering.


- Suksessen til denne 5G-piloten indikerer ikke bare at Elverum har store ting i vente, men også

Norge som helhet. Fordelene 5G gir oss i form av høye hastigheter, lav forsinkelse og overlegen

stabilitet, vil utgjøre en stor forskjell. Ericsson leder an veien med 5G i Europa, og vi er glade for å

samarbeide med partnere som Telenor, slik at vi sikrer at kundene får nytte av vår ekspertise, sier

Jenny Lindqvist, leder for Ericsson i Nord- og Sentral-Europa.


Piloten i Elverum er det mest omfattende 5G-prosjektet Telenor har, og er også den største 5G-

piloten i Skandinavia per i dag. I Elverum vil mer enn 50 pilotkunder bli koblet på fremtidens

supernett. Pilotkundene vil få teste 5G-mobiltelefoner, 5G over bredbånd- og TV samt smarthjem.


– Vi er stolte over at Elverum har Skandinavias største 5G-pilot og gleder oss over hvilke muligheter

som nå blir tilgjengelig for innbyggerne. Dette er startskuddet for en eventyrlig reise som åpner opp

for en spennende tid for både næringslivet og innbyggerne i Elverum, sier Erik Hanstad, ordfører i

Elverum kommune.


Norges første operatør med 5G i mobilnettet

I Elverumspiloten har Telenor, som første operatør i Norge, flyttet 5G inn i mobilnettet. Det vil si at

alle som har en 5G-mobiltelefon tilgjengelig, vil snart kunne nyte godt av fremtidens supernett i

Elverum.


– Dette er en historisk milepæl vi er svært stolte av. Det siste året har vi testet og eksperimentert

med 5G, og nå tar vi teknologiutviklingen ett steg videre. I tillegg til å invitere en rekke pilotbrukere,

vil vi fremover åpne for at flere av innbyggerne i Elverum kan teste, eksperimentere og utforske

fremtidens supernett sammen med oss, sier Furberg.


En virtuell fremtid?

Under 5G-åpningen i Elverum illustrerte Telenor flere spennende bruksområder, hvor blant annet

Norges første videosamtale via 5G ble gjennomført. Teknologiselskapet PictoryTale, som har utviklet

en publiseringsplattform for Augmented Reality (AR), var også tilstede og demonstrerte hvordan 5G

åpner for nye muligheter innenfor AR.


– Den ekstreme kapasitetsøkningen 5G gir, er en «game changer» for en rekke teknologier, inkludert

AR. Sosiale medier er allerede en viktig del av våre liv. 5G vil revolusjonere bruken av sosiale medier

og gjøre disse enda mer integrert i våre virkelige liv. Sportsarrangementer, konserter, shopping,

møtevirksomhet og mye mer, vil nå kunne gi deg som bruker, en opplevelse du aldri kunne tenke deg

var mulig før 5G. Vi går en spennende tid i møte, sier administrerende direktør Håkon Gundersen i

PictoryTale.


Telenors 5G-satsing fortsetter

Telenor informerer om at 5G-satsingen fortsetter i høyt tempo, og at det er planlagt utbygginger

flere steder i Norge. Allerede denne høsten er utbyggingen av en rekke nye 5G-piloter i gang.


– Vi har store ambisjoner for 5G og jobben fortsetter. Nå som fremtidens supernett er oppe i

Kongsberg og Elverum, er det viktig å høste erfaringer. Formålet er å lære så mye som mulig, før vi

lanserer kommersiell bruk av 5G i 2020. Derfor starter vi utbyggingen av 5G på til sammen ti

lokasjoner denne høsten, sier Furberg og legger til:


– På sikt vil 5G også fungere som et godt erstatningsprodukt til de av våre kunder som i dag har

bredbånd- og telefoni over kobbernettet.


Her vil Telenor teste 5G i løpet av året:

1. Elverum

2. Fornebu

3. Trondheim

4. Bodø (utvalgte basestasjoner i sentrum)

5. Oslo (utvalgte basestasjoner i sentrum)

6. Askvoll

7. Svalbard

8. Kvitfjell

9. Herøya

10. Frøya